top of page

Rechten als zorggebruiker

1. Wie?

Deze policy is van toepassing op  Antwerps Revalidatiecentrum VZW, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Lange Elzenstraat 52 - 54, met het ondernemingsnummer BE0408.434.930, vertegenwoordigd door haar algemeen directeur mevrouw Céline de Bruyn.

 

Antwerps Revalidatiecentrum vzw leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van haar dienstverlening is Antwerps Revalidatiecentrum vzw de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wij verwijzen u hiervoor graag naar ons privacybeleid.

 

2. De verschillende rechten van betrokkenen

De klanten, prospecten, medewerkers, leveranciers, … (‘de betrokkenen’) waarvan Antwerps Revalidatiecentrum vzw persoonsgegevens verwerkt, kunnen volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op inzage

 • Het recht op afschrift

 • Het recht op verbetering

 • Het recht op beperking

 • Het recht op verwijdering

 • Het recht van bezwaar

 • Het recht op vrije gegevensoverdracht

 • Het recht op intrekking van de toestemming

 • Het recht van weigering van geautomatiseerde besluitvorming door Antwerps Revalidatiecentrum vzw

 

Deze rechten worden gedetailleerd uiteengezet in artikel 10 van deze policy.

 
3. Verantwoordelijkheid om te reageren op een verzoek om gegevensrechten

3.1 Antwerps Revalidatiecentrum vzw is verantwoordelijk voor het reageren op een verzoek inzake de rechten van betrokkenen en voor het helpen van de aanvrager bij het uitoefenen van zijn rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als een werknemer bijvoorbeeld een verzoek om gegevensrechten indient bij Antwerps Revalidatiecentrum vzw, is Antwerps Revalidatiecentrum vzw de verantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die over de werknemer worden bewaard en verwerkt in het kader van de arbeidsrelatie.

3.2 Indien Antwerps Revalidatiecentrum vzw de persoonsgegevens van een natuurlijk persoon verwerkt als gegevensverwerker, moet Antwerps Revalidatiecentrum vzw de gegevens onmiddellijk communiceren aan de verwerkingsverantwoordelijke en redelijke hulp bieden om de aanvrager te helpen zijn of haar rechten uit te oefenen in overeenstemming met de plichten van de gegevensbeheerder onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Persoonsgegevens die Antwerps Revalidatiecentrum vzw deelt met derden

4.1 Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw persoonlijke gegevens deelt met derde partijen, is het de verantwoordelijkheid van Antwerps Revalidatiecentrum vzw om die derde partijen op de hoogte te brengen van elk verzoek van betrokkenen om persoonlijke gegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken, tenzij het onevenredig veel moeite zou kosten of het onmogelijk is. .

 

4.2 Desgevraagd moet Antwerps Revalidatiecentrum vzw details verstrekken van die derde partijen aan wie de persoonsgegevens van een aanvrager zijn verstrekt.

5. Hoe u een verzoek om gegevensrechten kunt indienen

5.1 Alle verzoeken om gegevensrechten, zoals uiteengezet in dit beleid, kunnen mondeling of schriftelijk worden gericht aan een medewerker van het Antwerps Revalidatiecentrum vzw (info@arc-reva.be) of rechtstreeks worden gericht aan de Data Protection Officer van Antwerps Revalidatiecentrum vzw via dpo@antwerpsrevalidatiecenterum.be

 

5.2 Als een Antwerps Revalidatiecentrum vzw-medewerker een aanvraag m.b.t. rechten van betrokkenen ontvangt van een klant, prospect, contact, leverancier, een andere Antwerps Revalidatiecentrum vzw-medewerker, … dient die dit onmiddellijk over te maken aan de Data Protection Officer van Antwerps Revalidatiecentrum vzw, samen met de datum op waarop het verzoek is ontvangen en eventuele andere details die door de aanvrager zijn verstrekt.

 

5.3 Alle vragen over verzoeken om gegevensrechten moeten worden gericht aan de Data Protection Officer van  Antwerps Revalidatiecentrum vzw  via dpo@arc-reva.be

 

De aanvrager dient bij zijn/haar verzoek een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart toe te voegen.

 

6. Verificatieproces

De Data Protection Officer of anderen die kunnen helpen bij het proces, zullen een eerste beoordeling maken van elk verzoek om de rechten van betrokkenen te beoordelen of Antwerps Revalidatiecentrum vzw de verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverwerker is en zal controleren of het verzoek geldig is. Elk verzoek om gegevensrechten moet worden gedaan door de persoon op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben, de identiteit moet worden geverifieerd.

 

Antwerps Revalidatiecentrum vzw zal de aanvrager schriftelijk ontvangst bevestigen van zijn/haar verzoek.  Vervolgens zal Antwerps Revalidatiecentrum vzw binnen de wettelijk voorziene termijn van 15 dagen na ontvangst van het verzoek kosteloos reageren conform de wet op de patiëntenrechten.

 

Voor verzoeken van andere betrokkenen heeft het centrum conform de GDPR regelgeving 30 dagen de tijd om te reageren.  Deze termijn is mogelijk verlengbaar conform de bepalingen in artikel 7. 

 
7. Uitzonderingen op een verzoek om gegevensrechten

7.1 Antwerps Revalidatiecentrum vzw kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek inzake de rechten van betrokkenen als het verzoek buitensporig en/of kennelijk ongegrond is (bijvoorbeeld vanwege herhaalde verzoeken om dezelfde gegevens). Indien het Antwerps Revalidatiecentrum vzw is toegestaan ​​een verzoek af te wijzen, moet Antwerps Revalidatiecentrum vzw kunnen aantonen dat het verzoek buitensporig en/of kennelijk ongegrond is.

 

7.2 Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw is vrijgesteld van de vereiste om te voldoen aan een verzoek om gegevensrechten, zal Antwerps Revalidatiecentrum vzw de aanvrager ervan op de hoogte stellen dat het voornemens is het verzoek af te wijzen en de basis voor de vrijstelling geven.

 

8. Tijdschema voor het reageren op verzoeken om gegevensrechten

Verzoeken van betrokkenen moeten doorgaans zonder onnodige vertraging en niet later dan 15 dagen na ontvangst van het verzoek worden beantwoord. 

 

Voor een verzoek van een andere betrokkene heeft het centrum – conform de GDPR regelgeving – 30 dagen de tijd om te reageren.  Als een verzoek bijzonder complex is, heeft Antwerps Revalidatiecentrum vzw het recht om de antwoordperiode met maximaal twee extra maanden te verlengen, op voorwaarde dat Antwerps Revalidatiecentrum vzw de verzoeker binnen de oorspronkelijke termijn op de hoogte stelt van de intentie om te reageren en de reden voor de vertraging. .

 

9. Vergoeding voor verzoeken om gegevensrechten

Antwerps Revalidatiecentrum vzw zal geen kosten in rekening brengen in het kader van het verzoek van de rechten van betrokkenen,  tenzij het verzoek buitensporig en/of kennelijk ongegrond wordt bevonden. In het geval van buitensporige of kennelijk ongegronde verzoeken, kan Antwerps Revalidatiecentrum vzw een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of het ondernemen van de gevraagde actie. Een eerste afschrift is echter altijd gratis.

 

10. Verzoeken om gegevensrechten in meer detail

10.1 Verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens

Het recht op toegang: het recht van een persoon om bevestiging te krijgen of een onderneming persoonsgegevens over hem of haar verwerkt en, zo ja, om de details van de verwerkte persoonsgegevens en specifieke aspecten van de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens te ontvangen, evenals om een ​​kopie van dergelijke details te ontvangen.

 

10.1.1 Informatie die naar aanleiding van een verzoek moet worden verstrekt

 

10.1.1.1 Een persoon heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens over hem of haar die worden bewaard en verwerkt door een onderneming. Dergelijke gegevens moeten in begrijpelijke vorm worden verstrekt.

 

10.1.1.2 Informatie die in reactie op een verzoek wordt verstrekt, moet het volgende omvatten;

 • een beschrijving van de betreffende persoonsgegevens en categorieën persoonsgegevens;

 • de geschatte periode waarvoor de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen;

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt;

 • de ontvangers of soorten ontvangers aan wie de gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt door de gegevensbeheerder;

 • Bevestiging van het recht van het individu om rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of om de verwerking van de gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken;

 • Bevestiging van het recht van de persoon om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit;

 • Details over de bron van de persoonlijke gegevens als deze niet van het individu zijn verzameld;

 • Details over de vraag of de persoonsgegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

 • Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, de passende waarborgen die door de gegevensbeheerder zijn geïmplementeerd met betrekking tot dergelijke overdrachten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

10.2 Verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens

Het recht op rectificatie: het recht van een persoon om zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die een verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar kan verwerken.

 

10.2.1 Rectificatie door Antwerps Revalidatiecentrum vzw- Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw over onjuiste of onvolledige gegevens over een persoon beschikt, heeft de persoon het recht om te verzoeken dat de gegevens worden gecorrigeerd.

 

10.2.2 Rectificatie door derden - Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw de gegevens van een persoon corrigeert in reactie op een verzoek, zal Antwerps Revalidatiecentrum vzw proberen om derden met wie Antwerps Revalidatiecentrum vzw deze gegevens heeft gedeeld (d.w.z. gegevensverwerkers) op de hoogte te stellen.

 

10.2.3 Aanvullende verklaringen om informatie aan te vullen - Als een verzoek om rectificatie van gegevens inhoudt dat de gegevens volledig zijn, kan Antwerps Revalidatiecentrum vzw overwegen om een ​​verklaring van de aanvrager op te nemen om de volledige gegevens te verstrekken.

 

10.3 Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen ("recht om te worden vergeten")

Het recht op verwijdering: het recht van een persoon om van een verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat deze persoonsgegevens op specifieke gronden verwijdert, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

10.3.1 Omstandigheden waarin recht op verwijdering van toepassing kan zijn

Een persoon kan in de volgende omstandigheden verzoeken dat een gegevensbeheerder zijn persoonlijke gegevens verwijdert:

 

10.3.1.1 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, gebruikt of anderszins verwerkt;

 

10.3.1.2 De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de gegevensbeheerder;

 

10.3.1.3 De verwerking vond plaats op basis van toestemming van het individu en zij trekken de toestemming in (en er zijn geen andere legitieme gronden voor het verwerken van de gegevens);

 

10.3.1.4 De individuele bezwaren tegen de verwerking (zie hieronder) en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking van de gegevens;

 

10.3.1.5 De persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de gegevensbeheerder; en/of

 

10.3.1.6 De persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten die worden aangeboden op de website van de gegevensbeheerder.

 

10.3.2 Verwijderen van persoonsgegevens door derden

 

10.3.2.1 Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw de gegevens van een persoon verwijdert in reactie op een verzoek, zal Antwerps Revalidatiecentrum vzw proberen om derden met wie Antwerps Revalidatiecentrum vzw deze gegevens heeft gedeeld (d.w.z. gegevensverwerkers) op de hoogte te stellen.

 

10.3.2.2 Het is onwaarschijnlijk dat Antwerps Revalidatiecentrum vzw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt, maar in dit geval, en indien zij verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen op grond van een verzoek om gegevensrechten, zal Antwerps Revalidatiecentrum vzw ook redelijke stappen ondernemen, inclusief technische maatregelen (rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie), om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens opslaan, gebruiken of anderszins verwerken, te informeren over dit verzoek tot verwijdering, inclusief het verwijderen van links naar, kopieën of replicatie van deze persoonsgegevens.

 

10.3.3 Vrijstellingen

 

10.3.3.1 Naast de algemene uitzonderingen uiteengezet in Sectie 6, is Antwerps Revalidatiecentrum vzw vrijgesteld van de verplichting om persoonsgegevens te verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor:

 

(i) Naleving van de wettelijke verplichtingen van Antwerps Revalidatiecentrum vzw;

 

(ii) Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

 

(iii) Wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden, en wanneer het wissen van de gegevens deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden;

 

(v) Redenen van algemeen belang, waaronder (1) de vervulling van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd, (2) de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Antwerps Revalidatiecentrum vzw is toegekend, of (3) om redenen van volksgezondheid of archivering in het algemeen belang (hoewel deze uitzonderingen zijn waarschijnlijk niet van toepassing op Antwerps Revalidatiecentrum vzw); en/of

 

(vi) Uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

 

10.4 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Het recht om bezwaar te maken: Recht van een persoon om, op grond van zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar door een verwerkingsverantwoordelijke, als de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

10.4.1 Omstandigheden waarin individuen bezwaar kunnen maken tegen verwerking

 

10.4.1.1 Als Antwerps Revalidatiecentrum vzw zich beroept op de gronden dat het gebruik, de opslag of de verwerking van persoonsgegevens in zijn legitieme belang is, kan een persoon bezwaar maken tegen die verwerking.

 

10.4.1.2 Individuen kunnen ook bezwaar maken tegen verwerking wanneer een dergelijke verwerking vereist is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of om een ​​officieel gezag uit te oefenen dat aan de verantwoordelijke is toegekend.

 

10.4.2 Vrijstellingen

 

10.4.2.1 Naast de algemene uitzonderingen uiteengezet in Sectie 6, is Antwerps Revalidatiecentrum vzw vrijgesteld van de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te staken na bezwaar indien:

 

(i) Antwerps Revalidatiecentrum vzw kan dwingende legitieme belangen voor het verwerken van de gegevens aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu;

 

(ii) De verwerking is vereist om een ​​juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en/of

 

(iii) De verwerking is voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden en uitgevoerd in het algemeen belang.

 

10.5 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: recht van een persoon om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profilering met betrekking tot direct marketing.

Antwerps Revalidatiecentrum vzw zal stoppen met het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing als Antwerps Revalidatiecentrum vzw een dergelijk verzoek ontvangt van klanten, partners en anderen. 

 

10.6 Recht op beperking

Het recht op beperking: het recht van een persoon om van een verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar op specifieke gronden beperkt.

Antwerps Revalidatiecentrum vzw zal verzoeken van betrokkenen om de verwerking te beperken in overweging nemen.  In de arbeidsrelatie is dergelijk verzoek minder van toepassing. 

 

10.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht van een persoon om zijn of haar persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat om die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waarbij de verwerking 1) is gebaseerd op de toestemming van het individu, en 2) uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

 

10.8 Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: Recht van een persoon om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing over de persoon die een juridisch of ander soortgelijk effect heeft op de persoon. Individuen kunnen vragen om handmatige, menselijke beoordeling in het besluitvormingsproces.

Antwerps Revalidatiecentrum vzw maakt geen gebruik van automatische besluitvorming, noch van profiling.

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 1/08/2023

bottom of page