top of page

Waar staan wij voor?

Missie

Binnen ons multidisciplinair team van hulpverleners helpen we kinderen met een ontwikkelingsprobleem of kinderen en volwassenen met een gehoorprobleem om hun mogelijkheden optimaal te ontplooien en te leren omgaan met hun beperkingen.
We streven ernaar om de zorggebruikers voldoende basis te geven opdat die zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun leefwereld. Ook de context van de zorggebruiker wordt intensief betrokken in het traject: wij ondersteunen de context in het optimaal omgaan met de beperkingen van de zorggebruiker. Op deze manier willen we (re)integratie in de maatschappij bevorderen. 
We werken op basis van vraag en aanbod: wat hebben zorggebruiker en diens context nodig?
Samen-werken werkt!

Visie

Als centrum willen we een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde hulpverlening aanbieden met zoveel mogelijk betrokkenheid van de ruime context van de zorggebruiker. 
We geloven in een kritische zelfreflectie, waarbij we ons handelen en onze kennis voortdurend evalueren en bijsturen, door bijscholing, intervisie en zelfstudie.
We willen verder uitgroeien tot een regionaal gespecialiseerd behandelingscentrum voor specifieke doelgroepen door expertise op te bouwen in het team en door ons aan te passen aan verschuivingen in de aanpak per doelgroep.

bottom of page