top of page

PRIVACYBELEID

1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Antwerps Revalidatiecentrum vzw, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Lange Elzenstraat 52 - 54 met ondernemingsnummer BE0408.434.930, met algemeen directeur mevrouw Céline de Bruyn.

Antwerps Revalidatiecentrum vzw, staat voor het bevorderen van de maatschappelijke inclusie en participatie van personen met  een gehoorstoornis, een autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen en/of ADHD.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van het Antwerps Revalidatiecentrum geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door het Antwerps Revalidatiecentrum, meer bepaald hoe het Antwerps Revalidatiecentrum gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Het Antwerps Revalidatiecentrum leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

 

Voor de uitvoering van haar diensten is het Antwerps Revalidatiecentrum de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Om te weten welke cookies worden verwerkt door het Antwerps Revalidatiecentrum, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

 

2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan het Antwerps Revalidatiecentrum doorgeeft bij uw aanmelding via de website, via het contactformulier, via uw aanmelding of via telefonische contact name.

 

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

a) Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), geslacht, …

b) Specifieke persoonsgegevens zoals fysieke gegevens, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, informatie over verwanten, …

c) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatieverbruik, …

 

2.2.  Daarnaast verzamelt het Antwerps Revalidatiecentrum persoonsgegevens in het kader van aanwervingen.  Wanneer u ons uw CV en/of sollicitatiebrief overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

 

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Het Antwerps Revalidatiecentrum verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van het Antwerps Revalidatiecentrum en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

4. Op basis van welke grondslag?

Het Antwerps Revalidatiecentrum baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

 

Enerzijds verwerkt het Antwerps Revalidatiecentrum uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst tussen het Antwerps Revalidatiecentrum en uzelf. 

Anderzijds vraagt het Antwerps Revalidatiecentrum toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

In uitzonderlijke gevallen beroept Antwerps Revalidatiecentrum zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Het Antwerps Revalidatiecentrum kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. 

Indien het Antwerps Revalidatiecentrum uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

6. Bewerkers van patiëntenbestanden en hun bevoegdheden

Alle werknemers en medewerkers van het Antwerps Revalidatiecentrum die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter  van de betrokken gegevens strikt in acht te nemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door het Antwerps Revalidatiecentrum bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Antwerps Revalidatiecentrum en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

 

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer de bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.  

 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

8. Passende technische en organisatorische maatregelen

Het Antwerps Revalidatiecentrum heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Het Antwerps Revalidatiecentrum besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan het Antwerps Revalidatiecentrum aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Antwerps Revalidatiecentrum slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan het Antwerps Revalidatiecentrum. Daarnaast heeft u steeds het recht om het Antwerps Revalidatiecentrum te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

9.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

9.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

9.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan het Antwerps Revalidatiecentrum in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

9.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van Antwerps Revalidatiecentrum verwijderd worden.

 9.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door het Antwerps Revalidatiecentrum te contacteren

  • hetzij per e-mail via info@arc-reva.be

  • hetzij per post naar Antwerps Revalidatiecentrum vzw, Lange Elzenstraat 52 - 54, 2018 ANTWERPEN

Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

 9.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Antwerps Revalidatiecentrum evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 1/08/2023

bottom of page